Splošni pogoji poslovanja

Podjetje DATTiS d.o.o., Mala vas 119, 5230 Bovec (v nadaljevanju ponudnik) s svojo blagovno znamko HydroMania – Športna agencija Bovec, sprejema sledeče splošne pogoje poslovanja. Te pogoje so dolžni spoštovati vsi, ki z nami sodelujejo ali so udeleženci na aktivnostih, ki jih naše podjetje ponuja.

1. člen

Od udeležencev na aktivnostih se pričakuje, da so psihično in fizično zdravi, v primerni telesni kondiciji, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi, ter da znajo samostojno plavati.

2. člen

Omejitve glede udeležbe na aktivnostih:

– minimalno število udeležencev: 2 osebi,
– otroke, do 15. leta starosti, morajo na aktivnostih spremljati starši oz. skrbniki,
– maksimalno dovoljena teža: ženske 100 kg, moški 120 kg,
– obseg pasu za kanjoning maksimalno 120cm.

3. člen

Ponudnik odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z zdravstvenimi težavami ali poškodbami. Vsi, ki imajo kakršnekoli probleme z astmo, alergijami ali drugimi zdravstvenimi težavami (tudi stare poškodbe), morajo pred začetkom izleta o tem obvezno obvestiti ponudnika.

4. člen

Organizirana športna aktivnost poteka od prihoda gostov na zborno mesto, do zaključka
izleta, to je povratka nazaj na isto (zborno) mesto. Ponudnik ne odgovarja za poškodbe nastale izven poteka izleta.

5. člen

Ponudnik si v primeru slabega vremena ali drugih izrednih okoliščin pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine tudi že začeto aktivnost. V tem primeru je udeleženec aktivnosti upravičen do delnega povračila stroškov rezervacije, ki ga določi ponudnik.

6. člen

V primeru odpovedi aktivnosti s strani gosta, po že prejeti obvezni opremi za športno aktivnost, le-ta ni upravičen do povračila stroškov rezervacije. Prav tako udeleženec aktivnosti ni upravičen do povračila stroškov v primeru krajšega izleta, oziroma prekinitve aktivnosti, katere razlog je slaba fizična pripravljenost posameznika oziroma ugotovljena prisotnost alkohola ali drugih psihotropnih snovi.

7. člen

Od udeleženca aktivnosti se pričakuje, da bo tekom celotne aktivnosti dosledno upošteval vodnikova navodila. Udeleženec se mora zavedati, da je neupoštevanje navodil vodnika med aktivnostjo lahko izjemno nevarno zanj, ter za celo skupino. V primeru kršitev oziroma neupoštevanja navodil, lahko vodnik aktivnost kadarkoli prekine. Udeleženci v tem primeru niso upravičeni do vračila vplačane rezervacije.

8. člen

Morebitne poškodbe udeležencev, ki nastanejo med izletom, morajo biti najkasneje do zaključka aktivnosti prijavljene odgovorni osebi ponudnika. Poškodovanec (ali njegov soudeleženec na aktivnosti) in zastopnik ponudnika skupaj izpolnita poročilo o nezgodi, katerega je poškodovana oseba (oziroma njen soudeleženec na aktivnosti) dolžan lastnoročno podpisati. Ponudnik oziroma njegov personal nudi poškodovancu ustrezno prvo pomoč, ali ga napoti v zdravstveno ustanovo. Ponudnik ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so bile sporočene naknadno oziroma zanje ni bilo izpolnjeno poročilo o nezgodi.

9. člen

Ponudnik si, na svojih aktivnostih, pridržuje pravico do zbiranja foto in video materiala. Vsi udeleženci na aktivnostih se z zbiranjem in hranjenjem teh podatkov strinjajo in dovoljujejo uporabo slikovnega in video material v promocijske namene ponudnika. Fotografije in video posnetki, narejeni s strani ponudnika, so last ponudnika.

V kolikor se udeleženec aktivnosti z zbiranjem foto in video materiala ne strinja, naj to ponudniku sporoči pisno, pred udeležbo na izbrani aktivnosti.

10. člen

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete udeležencev.

11. člen

Ponudnik si pridružuje pravico zaračunati vsakršno škodo, krajo ali izgubo opreme, rekvizitov in drugih stvari, ki jih udeleženec na aktivnosti poškoduje. Višino zneska določi predstavnik ponudnika.

12. člen

Udeleženci na aktivnostih morajo imeti urejeno primerno zavarovanje. Priporočamo ustrezno turistično zavarovanje, ki krije nujno zdravniško pomoč, telesne poškodbe, pomoč ob vrnitvi v matično državo, etc.

13. člen

Udeleženci aktivnosti se zavedajo tveganja, ki ga posamezna aktivnost predstavlja in se aktivnosti kljub temu udeležujejo povsem prostovoljno in na lastno odgovornost. Tveganja vključujejo poškodbe, bolezen in smrt. Udeleženci se strinjajo, da ponudnik in njegov personal ne odgovarjajo za morebitno škodo nastalo na lastnini, ter poškodbe, bolezen ali smrt udeležencev aktivnosti. Ponudnik prav tako ni odgovoren za morebitno odškodnino, ki bi nastala iz katerega koli razloga.

14. člen

Cene storitev ponudnik objavi v ceniku, ki je objavljen na spletni strani ali v prostorih ponudnika. Cena prestavlja znesek, ki ga za določeno storitev plača posamezen udeleženec. Vse cene so v Evrih (€) in vsebujejo DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen.

15. člen

Vplačana akontacija za potrditev termina rezervacije je dokončna in nevračljiva. Sprememba ali odpoved rezervacije termina mora biti opravljena vsaj 48 ur pred rezerviranim terminom. V nasprotnem primeru je gost dolžan poravnati organizacijske stroške rezervacije v višini 100,00€.

16. člen

Ponudnik samostojno gostom nudi rafting, kanjoning in kajak spust izlete. Ostale aktivnosti iz ponudbe pa ponudnik izvaja v sodelovanju z drugimi izvajalci.

17. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

18. člen

Ponudnik vse pridobljene osebne podatke o udeležencih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

19. člen

Za vsakega gosta, ki kakorkoli sodeluje z ponudnikom ali se udeleži aktivnosti, se smatra, da je Splošne pogoje prebral, jih razumel ter se z njimi v celoti strinja.